فروشگاه لایت سو در سال ۱۳۹۵ در جهت واردات و تاﻣﻴﻦ انواع محصولات هنری و لوازم جانبی دوربین تاﺳﻴﺲ گردﻳﺪ.

ﻛﻠﻴﻪکالاهای اﻳﻦ فروشگاه منطبق بر استانداردهای روز دﻧﻴﺎ با ﻗﻴﻤﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ مناسب عرضه ﻣﻴﮕﺮدد .

بر  همین اساس فروشگاه لایت سو و کار خود را مبتنی بر شناخت نیاز مشتریان و  همچنین طراحی روشهای کارآمد در دستیابی به بستری مطمئن در بازار کشور بنا نهاده و مفتخر است تا بدین وسیله خدمتگزاری صدیق و همراهی مطمئن برای شما باشد.

با تشکر